Search form

Luk ma Peba 14:26

26“Yet ra Kor pɨlwa ik Koina b'auyaena rɨga awowɨm, ton b'ogla Ken kupkakupka singi nitiyeny. Ajɨ ra ton tinajog b'u ake mog ɨ ti kongga dɨde ti b'ɨgawar ɨ dɨde ti nany dɨde yɨngganwar singi teyeniny, ɨ dɨde kwa ra ton tinajog yɨrkokar ukoi kana singi iyeny, ton makwa rɨrɨr e Koina b'auyaena rɨga awowɨm.