Search form

Luk ma Peba 14:28

28Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga singi tainy pumbpumb met orangam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis ɨsamkam dɨde mɨra wulkɨp ogenka teyeniny nokɨm da rɨka ti rɨrɨr im wulkɨp onggɨt met undwatam?