Search form

Luk ma Peba 14:3

3Sɨ Yesu gog yɨt wumɨrjog rɨga dɨde Parisai rɨga egekisinonj da, “Rɨngma, ma b'ogɨljog e tainy kopa rɨga ɨsakendam meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd?”