Search form

Luk ma Peba 14:31

31O ra yɨpa king menon okas kwa yɨpa king kɨma geja b'iyenam, rɨngma, ma awɨr e ton naska tomis nɨnda tina geja mopyam kɨma, dɨde ton kɨma yɨt ɨgleneny, nokɨm da rɨka tina ten tausɨn (10,000) geja rɨga wa ɨta danda wɨp owarkitam opimemb twenti tausɨn (20,000) geja rɨga yepim re tinɨm gejam tui?