Search form

Luk ma Peba 14:32

32Ajɨ rada ton ma rɨrɨr e yɨr b'ang wɨp owarkitam ton kɨma gejayam king yete re paja wa yɨbɨm, sɨ onggɨt wɨn natemb ton nɨnda bageyam tetmɨkisiny yɨt iyenam ngɨmbla omnɨkam.