Search form

Luk ma Peba 14:35

35Onggɨtyam met kesa sol re ma rɨrɨr e ingawam gou sal omnɨkam dɨde sɨde b'ogɨl sal omnɨkam. Sɨ rɨgap opima onggɨtyam met kesa sol b'ɨskokenenanj. Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!”