Search form

Luk ma Peba 14:5

5Seg Ton ten ramnin da, “Ra wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgamna b'ɨga o kau nyɨ kip wa tunykis meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, sɨ ma ton ɨdenata e tin oblenj nyɨ kip ke?”