Search form

Luk ma Peba 14:7

Diyamdiyampund Ouyaena

7Ɨ re Yesu ɨngauki rɨga wa mɨle yɨr angawonj b'ɨsnawa kɨma pɨpmet imdand, Ton onggɨt ɨngauki rɨga wa yɨpa tendam yɨt usekawonj odede da,