Search form

Luk ma Peba 14:8

8“Ra man ya met wa obayɨm meket sisɨl molkongga omna diyamdiyampu wa, goro man b'ɨsnawa kɨma pɨpmet okatɨm. Mop nokɨp ra met yonggyamɨt obai tamɨny men dɨde yɨpa ukoijog ɨsnawa kɨma rɨga yaina ɨsnawa re ma ɨja e ɨt re mor re dɨde,