Search form

Luk ma Peba 14:9

9ɨ ra met yonggyam ik wa pɨlwa dɨde men motɨny da, ‘Man ti yokae ɨtemb ɨsnawa kɨma pɨpmet,’ sɨ onggɨt wɨn natemb man ket ɨngar kɨma ɨsnawa kesa goujog pɨpmet wa omitam meket.