Search form

Luk ma Peba 15

B'edamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Mat 18:12-14)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd, komkesa teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga tuwonj Yesum wuswus wa Tina yɨtkak utkundam. 2Sɨ Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yɨt b'ebongnento odede yɨt kɨma da, “Onggɨt Rɨgat negɨr mɨleyam rɨga im simesime amneniny dɨde ton kɨma yɨpand diyam ainy.” 3Sɨ Yesu towa usekawonj onggɨtyam tendam yɨt da, 4“Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam ɨbnainy wan andred (100) mamoi, ɨ yɨpa mamoi b'etɨdamkis, rɨngma, ma ton awɨr im nainti nain (99) mamoi dɨkɨnda wul kesa tunggɨnd yiyag tatkulisiny dɨde oraka iyeny ɨtemb yɨpa b'edamkiti mamoi ngɨrpu ra ket ton odar? 5Ɨ ra ton ket odar, ton ket ma sobijog sam kɨma e onggɨt mamoyɨnd tina pokɨrɨnd b'ɨtangis 6dɨde ket yii de met wa, ɨ dɨde ket ti rɨgawar dɨde ti wuswusam rɨga ara teainy, ɨ ngɨrpu ten tamniny da, ‘Wɨn kon kɨma sam yomnɨka, mop nokɨp kon kemb jɨ koina b'edamkiti mamoi yodaren.’ 7Kon wen wumɨr tamninyɨn da, ‘Ra yɨpa negɨr mɨleyam rɨga tengenj tina negɨr mɨle ke Godɨm pɨlwa, God odede yɨpa wɨp nya kaemb ukoijog sam omnɨk pumb tunggɨnd, ajɨ ma Ton odede sam e yomnɨkeny negɨr kesa dɨmdɨmjog nainti nain (99) rɨga kɨma re dɨde yamim re awɨr negɨr mɨle Godɨm pɨlwa engendam.’

B'edamkiti Silba Koin gatab Tendam Yɨt

8“Ɨ ra yɨpa konggam ten (10) silba koin+ ongapi tɨbnainy, ɨ ket yɨpa koin b'etɨdamkis, rɨngma, ma ton ɨta lampa enyoras, ɨ met ɨsagɨka iyeny, ɨ dɨde b'obogɨl kana oraka iyeny ɨtemb koin ngɨrpu ra ket ton odar? 9Ɨ ra ton ket odar, ton ket ti rɨgawar dɨde ti wuswusam rɨga ara teainy odede yɨt kɨma da, ‘Wɨn kon kɨma sam yomnɨka, mop nokɨp kon kemb jɨ onggɨtyam koina b'edamkiti silba koin yodaren!’ 10Kon wen wumɨr tamninyɨn da, ‘God odede yɨpa wɨp nya kaemb Tina aneru wa wɨpɨnd ukoi sam omnɨk, ra yɨpa negɨr mɨleyam tina negɨr mɨle ke tengenj Ti pɨlwa.’”

B'edamkiti B'ɨga gatab Tendam Yɨt

11Ɨ dɨde Yesu kwa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨbnawonj re ti nɨmog rɨga b'ɨga na. 12Ɨ yɨngganyam b'ɨgat ti b'und yomnonj da, ‘Abu! Kor nogoninem gasa rɨnsim re kor wulpok wekeny owabɨntam!’ Sɨ ti b'u ket tina gasa ti b'ɨga nɨmog wa ekalkainonj. 13Ɨ ɨngkek ket yɨngganyam b'ɨga ma jog bibɨr na yɨbnonj, ajɨ ton kea nɨnda gasa asoginonj dɨde ket komkesa tina gasa atabɨkinonj iyoyɨm. Ɨ dɨde ton ket paja tungg wa menon yokatonj ngɨrpu opimemb tina gasa esomnena eyeninonj tina nenegɨr kana wɨmenand. 14Ɨ re ton tina gasa komkesa esomnena seg amninonj, onggɨt eriyand ukoijog sou aukonj. Sɨ ɨdenatemb ket ton pajogɨnd awonj. 15Sɨ ton ket yikonj yɨpa rɨgam pɨlwa yet re yɨpa taunɨnd yɨbnonj onggɨt eriya wɨngɨrɨnd, dɨde ket ti pɨlwa b'ausɨkonj, ngɨrpu ket onggɨt met yonggyamɨt tin yɨtmɨkitonj tina sopapu tungg wa b'om ongenam. 16Ɨ ton re ma sobijog na owoupa yɨbnonj, sɨ ton ket singi aukenonj gujo puka ke ngor awowɨm rɨna re b'omɨp awenento, ajɨ makwa ngai yɨpa rɨgat ti yokawonj owowɨm. 17Sɨ ton tilenggyam ti nony mana yindonj da, ‘Kor b'uɨm jogjog im namb ti mɨra kɨma wɨko rɨga yepim re owou oraka kesand wekeny, ajɨ ɨt re dɨkɨnd ke kon ukoijog owoupa map uj rawɨn. 18Sɨ kon tutnyisɨn, ɨ neken kor b'uɨm tungg wa, ɨ dɨde ket tin omnyɨn odede da, “Abu! Kon kea negɨr mɨle yomnɨkond wub kumb rɨgam pɨlwa dɨde mor pɨlwa. 19Sɨ kon re ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en moina b'ɨga ogenayam. Sɨ man ken yɨpa mɨra kɨma wɨko rɨga pɨla notɨnyɨt.” ’ 20Seg ton ket utnyitonj dɨde ket ti b'u re menon yokatonj. Ɨ re ton paja tungg ke ikonj ti b'uɨm pɨlwa, ti b'u kea tin pajapaja yɨr yongonj, dɨde tin ma sobijog na gar ke kear yomnonj. Sɨ ton b'ɨkonj ti b'ɨgam pɨlwa dɨde yɨm ke tin yogawɨntonj kunand, ngɨrpu ket tin yomongnenonj. 21Ɨ ti b'ɨga ti b'und yomnonj da, ‘Abu! Kon kea negɨr mɨle yomnɨkond wub kumb rɨgam pɨlwa dɨde mor pɨlwa. Sɨ kon re ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en moina b'ɨga ogenayam.’ 22Ajɨ ti b'u ket tina wɨko rɨga amninonj da, ‘Wanaka, wɨn b'ogɨljogyam pɨnpɨn kobɨrgɨm itiyawa, ɨ ket tin yikita! Ɨ ringi tina ekakɨnd yikita, dɨde yongɨnkak tina pɨsɨnd yikoka! 23Ɨ gayagaya kau b'ɨga iya dɨde onganjya. Sɨ men diyamdiyam im taindam, dɨde ukoi sam omnɨku. 24Mop nokɨp ɨtemb koina b'ɨga re uj wɨngɨr nat yɨbnyɨm, ajɨ ton b'usaya kemb yilo yokas. Ton re b'edamkiti na yɨbnyɨm, ajɨ yu ke openj.’ Sɨ ton ket mɨle yotomo sam kɨma.

25“Ajɨ tina nanyamyam b'ɨga re sopapu wa na yɨbnonj. Sɨ re ket ton ɨtendonj met wa, ɨ dɨkɨnda ket ton met wusɨnd utkundenonj guglam rɨna re rɨgap ɨpaya gasa ara epaito dɨde omarkɨto met wɨngɨrɨnd. 26Ɨ ket ton ara yɨawonj yɨpa wɨko rɨga, ɨ dɨde ton yɨgekitonj da, ‘Nangga e awɨk?’ 27Ɨ ton ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Mor yɨngganɨt ik, ɨ mor b'u ke yongandau yɨpa gayagaya kau b'ɨga sam omnɨkam, mop nokɨp ton mor yɨngganɨnd yokas re ma aengneni na.’ 28Ɨ ton ket ukoi soro na awonj, sɨ ton b'ɨsayonj met wɨngɨr wa b'ɨgaram. Ajɨ ti b'u met wɨngɨr ke opmarkitonj, dɨde ti b'ɨgand ngɨmbla omnam yugowonj. 29Ajɨ ti b'ɨga ti b'und mɨra yomnonj da, ‘Yɨr de, kon ma yɨpa kemag kɨma na b'asowa netkɨmɨn mornɨm wɨko omnɨkam, dɨde kon makwa ngai moina b'ingawa yɨt arbekeninyɨmɨn. Ajɨ man makwa ngai yɨpa sobijog gout nokaumɨt, nokɨm da ɨdenat kon sam omnɨken yɨpand kor rɨgawar kɨma. 30Ajɨ re jɨ onggɨtyam moina b'ɨga ik tungg wa, yet re yiyagyiyag iyenapu kongga kɨma moina gasa asomneneninonj, nangga pae man ket ti map gayagaya kau b'ɨga yonganjɨt?’ 31Ajɨ ti b'u tin yomnonj da, ‘Kor b'ɨga! Man re ɨta ita wɨnɨnd dɨkɨnd kon kɨma, ɨ komkesa koina gasa re mor mima. 32Ajɨ men b'ogla wɨbawɨba taindam dɨde ukoi sam omnɨku, mop nokɨp ɨtemb mor yɨnggan re uj wɨngɨr nat yɨbnyɨm, ajɨ ton re ke yilo yokas. Ton re b'edamkiti na yɨbnyɨm, ajɨ yu ke openj.’”