Search form

Luk ma Peba 15:1

B'edamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Mat 18:12-14)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd, komkesa teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga tuwonj Yesum wuswus wa Tina yɨtkak utkundam.