Search form

Luk ma Peba 15:10

10Kon wen wumɨr tamninyɨn da, ‘God odede yɨpa wɨp nya kaemb Tina aneru wa wɨpɨnd ukoi sam omnɨk, ra yɨpa negɨr mɨleyam tina negɨr mɨle ke tengenj Ti pɨlwa.’”