Search form

Luk ma Peba 15:11

B'edamkiti B'ɨga gatab Tendam Yɨt

11Ɨ dɨde Yesu kwa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Yɨpa rɨgam yɨbnawonj re ti nɨmog rɨga b'ɨga na.