Search form

Luk ma Peba 15:12

12Ɨ yɨngganyam b'ɨgat ti b'und yomnonj da, ‘Abu! Kor nogoninem gasa rɨnsim re kor wulpok wekeny owabɨntam!’ Sɨ ti b'u ket tina gasa ti b'ɨga nɨmog wa ekalkainonj.