Search form

Luk ma Peba 15:13

13Ɨ ɨngkek ket yɨngganyam b'ɨga ma jog bibɨr na yɨbnonj, ajɨ ton kea nɨnda gasa asoginonj dɨde ket komkesa tina gasa atabɨkinonj iyoyɨm. Ɨ dɨde ton ket paja tungg wa menon yokatonj ngɨrpu opimemb tina gasa esomnena eyeninonj tina nenegɨr kana wɨmenand.