Search form

Luk ma Peba 15:19

19Sɨ kon re ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en moina b'ɨga ogenayam. Sɨ man ken yɨpa mɨra kɨma wɨko rɨga pɨla notɨnyɨt.” ’