Search form

Luk ma Peba 15:2

2Sɨ Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yɨt b'ebongnento odede yɨt kɨma da, “Onggɨt Rɨgat negɨr mɨleyam rɨga im simesime amneniny dɨde ton kɨma yɨpand diyam ainy.”