Search form

Luk ma Peba 15:20

20Seg ton ket utnyitonj dɨde ket ti b'u re menon yokatonj. Ɨ re ton paja tungg ke ikonj ti b'uɨm pɨlwa, ti b'u kea tin pajapaja yɨr yongonj, dɨde tin ma sobijog na gar ke kear yomnonj. Sɨ ton b'ɨkonj ti b'ɨgam pɨlwa dɨde yɨm ke tin yogawɨntonj kunand, ngɨrpu ket tin yomongnenonj.