Search form

Luk ma Peba 15:22

22Ajɨ ti b'u ket tina wɨko rɨga amninonj da, ‘Wanaka, wɨn b'ogɨljogyam pɨnpɨn kobɨrgɨm itiyawa, ɨ ket tin yikita! Ɨ ringi tina ekakɨnd yikita, dɨde yongɨnkak tina pɨsɨnd yikoka!