Search form

Luk ma Peba 15:25

25“Ajɨ tina nanyamyam b'ɨga re sopapu wa na yɨbnonj. Sɨ re ket ton ɨtendonj met wa, ɨ dɨkɨnda ket ton met wusɨnd utkundenonj guglam rɨna re rɨgap ɨpaya gasa ara epaito dɨde omarkɨto met wɨngɨrɨnd.