Search form

Luk ma Peba 15:27

27Ɨ ton ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Mor yɨngganɨt ik, ɨ mor b'u ke yongandau yɨpa gayagaya kau b'ɨga sam omnɨkam, mop nokɨp ton mor yɨngganɨnd yokas re ma aengneni na.’