Search form

Luk ma Peba 15:28

28Ɨ ton ket ukoi soro na awonj, sɨ ton b'ɨsayonj met wɨngɨr wa b'ɨgaram. Ajɨ ti b'u met wɨngɨr ke opmarkitonj, dɨde ti b'ɨgand ngɨmbla omnam yugowonj.