Search form

Luk ma Peba 15:29

29Ajɨ ti b'ɨga ti b'und mɨra yomnonj da, ‘Yɨr de, kon ma yɨpa kemag kɨma na b'asowa netkɨmɨn mornɨm wɨko omnɨkam, dɨde kon makwa ngai moina b'ingawa yɨt arbekeninyɨmɨn. Ajɨ man makwa ngai yɨpa sobijog gout nokaumɨt, nokɨm da ɨdenat kon sam omnɨken yɨpand kor rɨgawar kɨma.