Search form

Luk ma Peba 15:32

32Ajɨ men b'ogla wɨbawɨba taindam dɨde ukoi sam omnɨku, mop nokɨp ɨtemb mor yɨnggan re uj wɨngɨr nat yɨbnyɨm, ajɨ ton re ke yilo yokas. Ton re b'edamkiti na yɨbnyɨm, ajɨ yu ke openj.’”