Search form

Luk ma Peba 15:6

6dɨde ket yii de met wa, ɨ dɨde ket ti rɨgawar dɨde ti wuswusam rɨga ara teainy, ɨ ngɨrpu ten tamniny da, ‘Wɨn kon kɨma sam yomnɨka, mop nokɨp kon kemb jɨ koina b'edamkiti mamoi yodaren.’