Search form

Luk ma Peba 15:8

B'edamkiti Silba Koin gatab Tendam Yɨt

8“Ɨ ra yɨpa konggam ten (10) silba koin ongapi tɨbnainy, ɨ ket yɨpa koin b'etɨdamkis, rɨngma, ma ton ɨta lampa enyoras, ɨ met ɨsagɨka iyeny, ɨ dɨde b'obogɨl kana oraka iyeny ɨtemb koin ngɨrpu ra ket ton odar?