Search form

Luk ma Peba 16:15

15Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Wɨn opi namb jɨ rɨga yepim re walenggyam rɨga wa wɨpɨnd negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ ke b'agenaindam. Ajɨ God wumɨr e waina gar, mop nokɨp Ton soro kaim amneniny nanggamog im re rɨgap ɨsnawa eyenanj gowukoi rɨgaina nony menamena nya ke.