Search form

Luk ma Peba 16:16

16Ɨ God singi na da rɨga wɨmena tuweny gog yɨt dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrɨnd, ngɨrpu Yoan re wɨko yotomonj. Ajɨ onggɨt kak ke God ma pumb tunggɨmna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt kea pɨtapɨta aena yikeny, sɨ komkesa rɨga re danda e ondratena yiyenyi b'ɨgarenam.