Search form

Luk ma Peba 16:18

18Sɨ yet ra ti konggand bondɨk tomɨny dɨde yɨpa b'enga konggand tokas ti konggam, sɨ ton re gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka yiyeny onggɨt sisɨl kongga kɨma. Ɨ daka yet ra onggɨt konggand tokas ti konggam yet re ti leond bondɨk yomnonj, todaka gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka yiyeny onggɨt kongga kɨma.