Search form

Luk ma Peba 16:19

Jogjog Gasa kɨma Rɨga dɨde Lajaro

19“Ɨ yɨpa jogjog gasa kɨma rɨga yɨbnonj, ɨ ton b'ogɨl kuskus uwaluwal kobɨrgɨm dɨde otomanti ngɨmblakak kobɨrgɨm b'ikoki awameneninonj, ɨ dɨde ton b'ogɨl wulkɨp darɨnd ukoi sam kɨma yɨbnɨkenenonj.