Search form

Luk ma Peba 16:2

2Sɨ met yonggyam ket tin ara yemokonj, ɨ yomnonj da, ‘Kon ke mor gatab yɨt utkundenyɨn, sɨ rɨdede na man odede mɨle yomnɨket? Sɨ man kikitumam moina wɨko gatab tagenkinyɨt rɨna re kon mingaenond omnɨkam, mop nokɨp man ma rɨrɨr e ket b'usaya onggɨtyam met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨga mɨtɨbnyɨt.’