Search form

Luk ma Peba 16:20

20Ajɨ kea yɨpa gasa kesajog rɨga yɨbnonj nyɨ da Lajaro, sɨ rɨgap re kea tin yoramiteneno onggɨtyam jogjog gasa kɨma rɨgamna met mora dundand, nokɨp ton re jogjog wai ke ɨkangɨndi na yɨbnonj.