Search form

Luk ma Peba 16:21

21Ɨ ton singi na da ngor okateny onggɨt jogjog gasa kɨma rɨga ma owou komb ke rɨna re ton b'ɨskokeneninonj tina owoupu kasa kumb ke. Ajɨ yongg kea kwa tina wai ɨsenenam wuwenenonj.