Search form

Luk ma Peba 16:22

22Ajɨ re ket gasa kesa rɨga uj awonj, ɨ ket anerup yɨm tɨtɨk yiyo pumb tungg wa de Abraamɨmna oskak kumb wa oramitam. Ɨ toda kwa kea onggɨt jogjog gasa kɨma rɨga uj awonj dɨde yeungito.