Search form

Luk ma Peba 16:24

24Sɨ ton ket Abraamɨnd ara yɨawonj da, ‘Abu Abraam! Kear nomne-o! Ɨ man Lajarond yɨtmɨkite kor pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton yɨm pumam petɨr nyɨ wa ɨsongg dɨde koina weyatɨnd oramis ngɨmbla omnam, mop nokɨp kon ma sobijog kopa b'angnena wɨngɨr nate nɨbnyɨn onggɨtyam wul dɨmɨl borand.’