Search form

Luk ma Peba 16:25

25Ajɨ Abraam daka ket tin yɨsmonggawonj da, ‘Kor b'ɨga! Man nony ae de re man akateninot b'ogɨl gasa moina yɨrkokar wɨmena wɨngɨrɨnd de gowukoi wa, ajɨ demb de Lajaro akateninonj re negɨrjog gasa na. Sɨ ton ket yu b'ogɨl sam wɨn e yokateny dɨkɨnd, ajɨ man re ukoijog kopa b'angnena wɨngɨr nate mɨbnyɨt.