Search form

Luk ma Peba 16:26

26Ɨ ma onggɨtyam gasa nena im, ajɨ God kea yɨpa ukoijog kunɨnkunɨn get yoramitonj sɨn dɨde wɨn ganggand, nokɨm da ɨdenat ton maka rɨrɨr taenanj opandenam yepiya ra singi taenanj ɨngkek ɨjendam de waina tab wa, ɨ daka waina tab ke ɨjendam de sowaina tab wa.’