Search form

Luk ma Peba 16:27

27Sɨ ton ket Abraamɨnd yomnonj da, ‘Abu! Ra odede ra, sɨ kon men metɨrkisɨn da man b'ogla Lajarond ɨtmɨkisɨt kor b'u ma met wa de gowukoi wa.