Search form

Luk ma Peba 16:28

28Mop nokɨp demb de kor opima paib (5) nany dɨde yɨngganwar. Sɨ Lajaro b'ogla towanɨm pɨtapɨta ramnenain onggɨt wul tungg gatab, nokɨm da ɨdenat toda kwa maka tui dem dɨkɨnd onggɨt ukoi b'ɨdgotnenapu pɨpmet wa.’