Search form

Luk ma Peba 16:29

29Ajɨ Abraam yɨsmonggawonj da, ‘Demb de opima Mosemna ɨrɨki yɨtkak dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak. Sɨ ton ɨnaemb rutkundeninem onggɨtyam towaina yɨtkak.’