Search form

Luk ma Peba 16:3

3Sɨ onggɨt met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨgat ti nony mana yindonj da, ‘Nangga e ket kon omnɨken, mop nokɨp kor yonggyam kanaemb ken onggɨtyam met yɨr ɨpka mopyam wɨko ke netwaikis? Kon ma naemb danda en sopapu wɨko omnɨkam, ɨ kwa kon ɨngar en rɨga wa pɨlwa b'ɨtenam.