Search form

Luk ma Peba 16:30

30Ajɨ todaka yomnonj da, ‘Nayɨ, abu Abraam! Ajɨ b'ogla ra yɨpa rɨga uj rɨga wa wɨngɨr ke yik towa pɨlwa, ton opima ket negɨr mɨle ke tengendanj de Godɨm pɨlwa.’