Search form

Luk ma Peba 16:31

31Ajɨ Abraam daka tin yomnonj da, ‘Ra ton maka ra tutkundenanj Mosemna ɨrɨki yɨtkak dɨde bageyam waina ɨrɨki yɨtkak wa pɨlɨnd, sɨ nangga ma jɨ rada yɨpa rɨga uj ke tutnyis, ton makwa opima gar ke utkunda ke takatenanj tina yɨtkak.’”