Search form

Luk ma Peba 16:4

4Kon wumɨr en nangga e kon omnɨken kolenggyam yɨr b'ɨpkam, nokɨm da ɨdenat ken rɨgap simesime notɨnenyi towaina met nata, ra kon onggɨt met yɨr ɨpka mopyam wɨko ke tewaikisɨn.’