Search form

Luk ma Peba 16:6

6Ɨ ton ket mɨra yomnonj da, ‘Kor abitoro nɨbnainy re wan andred (100) olib gaya dramkak im tinɨm okawam.’ Sɨ onggɨt mopyam wɨko rɨgat ket tin yomnonj da, ‘Yokate moina abitoro peba, dɨde wanaka tomisɨt, ɨ dɨde ket ɨrɨket pipti (50) dramkakɨm.’