Search form

Luk ma Peba 16:7

7Ɨ kwa onggɨtyam mopyam wɨko rɨgat nɨmogɨm meni rɨgand yɨgekitonj da, ‘Leamog abitoro gasa im modaka mɨbnainy ɨtendam?’ Ɨ ton ket tin mɨra yomnonj da, ‘Wan andred (100) wit kɨp baiko im.’ Sɨ ton ket tin yomnonj da, ‘Yokate moina abitoro peba, ɨ ɨrɨket eiti (80) baikom.’