Search form

Luk ma Peba 16:8

8Ɨ re met yonggyam utkundonj onggɨtyam kaokao b'anygɨnena met yɨr ɨpka mopyam wɨko rɨgamna mɨle, ton tin yesoulitonj, mop nokɨp ton b'ogɨl multekɨp kena wɨko yomnɨkonj tilenggyam yɨr b'ɨpkam. Sɨ onggɨt gowukoyɨmna kaokao mɨle rɨgap re odede b'ogɨl multekɨp kɨma im wɨko omnɨka eyenanj towalenggyam yɨr b'ɨpkam. Ajɨ ngayamna rɨgap towalenggyam yɨr b'ɨpkam wɨko omnɨka eyenanj gowukoi wɨmena wɨngɨrɨnd re ma odede b'ogɨljog im opi re onggɨt gowukoyɨmna kaokao mɨle rɨga re dɨde.