Search form

Luk ma Peba 16:9

9Sɨ kon wen tamninyɨn. Wɨn b'ogla onggɨtyam gowukoi gasa tengaindam, dɨde ɨngkaimemb rɨga rɨgarɨga tamnenindam wanɨm yɨr b'ɨpkam. Nokɨm da ɨdenat ton wen simesime tamnenanj dem de ngɨrpu kesa pɨpmet wa, ra dem onggɨtyam gowukoi gasa wanɨm ingaena kesa taukanj dem.