Search form

Luk ma Peba 17

B'auyaena Rɨga ma Mɨle Omnɨka gatab Ouyaena

(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

1Ɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Opima onggɨtyam mɨle tui rɨnsim ra negɨr mɨle omnɨkam rɨga tatonkenanj. Ajɨ God ma sake ɨta onggɨt rɨgam pɨlɨnd yet ra odede mɨle tamnɨkiny. 2Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ukoi sɨpa nyɨ bora wa ujɨm, ajɨ ɨtemb re ma b'ogɨljog e, rako ton onggɨt sobijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. 3Sɨ wɨn walenggyam yɨr b'ɨpkinam! Rada yɨpa moina gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt negɨr mɨle omnɨk, tin samany iyowet. Ɨ ra ton tina negɨr mɨle ke tengenj Godɨm pɨlwa, man b'ogla tina negɨr mɨle awɨr omnainyɨt. 4Ɨ ra ton yɨpa bibɨrɨnd sebenpyam negɨr mɨle tamnɨkiny mor pɨlwa, dɨde kwa sebenpyam mor pɨlwa tɨtendeny men omnam da, ‘Kon ke negɨr mɨle ke engenjɨn Godɨm pɨlwa, sɨ koina negɨr mɨle awɨr nomnaine,’ sɨ man b'ogla tina negɨr mɨle awɨr omnɨkaeneninyɨt.”

5Sɨ ɨtmɨkitijog rɨgap ket Yonggyamɨnd yomno da, “Sowaina gar ke utkunda b'usaya pɨnjog amnine!” 6Ɨ Yonggyam ket ten amninonj da, “Ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn rɨrɨr im onggɨtyam manggo wulɨnd omnya da, ‘Man ap kɨma b'uromate, dɨde b'ɨtlisɨt de sɨpand'. Ɨ ton ɨta wen yɨt tutkunjiny.

7“Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam yɨpa wɨko rɨga ɨbnau, ɨ ra ton gou oska iyeny o mamoi yɨr ɨpka teyeniny, sɨ ra ket ton sopapu ke tɨtenj met wa, rɨngma, ɨta ti yonggyam tin omɨny da, ‘Otade, metkɨm, ɨ omite diyam awowɨm'? 8Nayɨ, ma ɨja e. Sɨ rɨngma, ma awɨr e tin omɨny da, ‘Man be nanggamog owou na ngai nongonjenae diyam awowɨm, ɨ man ɨja na b'obogɨl b'angonjeni yɨr netngenjɨt ngɨrpu ra kon owou dɨde onaya seg taen, ɨ onggɨt seg ke toko madaka owou yowe dɨde nyɨ yonae'? 9Ɨ ɨta ti yonggyam ti wɨko rɨgand sɨteket yɨt omɨny, nokɨp ton kea tina b'ingawa rɨrɨrɨnd gasa amnɨkiny? 10Ɨ wɨda kwa b'ogla odede yɨpa wɨp mɨle tamnɨkindam. Sɨ ra wɨn komkesa gasa tamnɨkindam rɨna re wen wa Yonggyam engaeninonj omnɨkam, sɨ wɨn b'ogla tendenindam da, ‘Sɨn re esourena kesa wɨko rɨga im, ajɨ sɨn ɨnsima amnɨkindam wɨko rɨnsim re sɨn b'ogla omnɨkam.’”

Ten Leprosi Kopa Rɨga Ɨsakendam

11Ɨ re Yesu menon yokatonj Yerusalem taun wa, Ton yikonj re Samariya eriya dɨde Galili eriya ɨnyɨny gangga nat.

12Ɨ re Yesu sisɨl b'ɨgaram awonj yɨpa tungg wa, nyawɨnd ten (10) leprosi kopa rɨgap kea Tin paja ke yɨr yongo, ɨ dɨkɨnda ta owɨnkɨto. 13Seg ton b'okta ara wuwenonj da, “Ukoyam Yesu-wɨi! Sɨn kear nomninem-o!” 14Ɨ re Yesu ten yɨr anginonj, Ton ten amninonj da, “Wɨn wuwe waina jɨ ouyawam de yɨna sɨ rɨga wa pɨlwa!” Sɨ re ton ket menon yokato, nyawɨnd ton kea kɨlkɨp kesa aukɨto. 15Ajɨ onggɨt ten (10) rɨga wa wɨngɨrɨnd, re yɨpa rɨgat ton b'ɨsakendi yɨr b'angonj, ton ket Godɨnd ma sobijog na auwam kɨma esourena yiyonj, ngɨrpu ket ɨtendonj Yesum pɨlwa. 16Seg ton ukoi ɨsnawa kɨma Yesum wɨpɨnd sap otendonj Tin sɨteket yɨt omnena kɨma. Ɨ ton re Samariya rɨga na. 17Sɨ Yesu samany kɨma yindonj da, “Ma komkesa ten (10) rɨga na kɨlkɨp kesa auranj? Ropim daka onggɨtyam nain (9) kombyam rɨga? 18Rɨngma, ma onggɨtyam Samariya kus rɨga nenat ɨtenj Godɨnd esourenam, ɨ sɨteket yɨt yomneny?” 19Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Utnyite, ɨ meke! Moina gar ke utkundat kemb yɨrkokar mor mokau.”

God ma pumb tungg Menon gatab Yɨt

(Mat 24:23-28, 37-41)

20Ɨ nɨnda Parisai rɨgap Yesund yerkito da, “Rɨe God ma pumb tungg ik?” Sɨ Yesu daka ten ket mɨra amninonj da, “God ma pumb tungg ik ra ma odede nya kae rɨja im re rɨgap gasa yɨr ongong eyenanj towaina yɨrkɨp ke. 21Ɨ rɨgap ma rɨrɨr im odede tapurenanj da, ‘Yɨr de ɨte ta God ma pumb tungg' o ‘Yɨr de ama ta pumb tungg,’ mop nokɨp God ma pumb tungg re wa wɨngɨr nate yɨbɨm.”

22Ɨ Ton ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn singi ainindam wanaka onggɨtyam bibɨr yɨr ongongɨm Rɨgamna B'ɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam wɨn ɨta jɨ ik dem, ajɨ wɨn ma ɨta yɨr ongya dem waina yɨrkɨp ke. 23Ɨ rɨgap opima wen tamnenanj dem da, ‘Yɨr de, ama ta Ton!’ o ‘Yɨr de ɨte ta Ton!’ Ajɨ wɨn goro towaina yɨt gar ke takateninam dem, ɨ goro towa pɨlwa tuwenɨm, ɨ dɨde goro ten yɨmta tundoneninam dem! 24Mop nokɨp ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, Ton ɨja e wɨp tainy dem rɨngma re waral opngɨndeneny yɨpa wub gatab ke de kwa yɨpa gatab wa, sɨ rɨgap rɨrɨr e tina ɨnyomarena pɨtand yɨpapyam yɨr ongong iyenyi dem. 25Ajɨ Ton b'ogla naska jogjog b'ɨdgotnena rakasin dɨde rɨga wa pɨlke b'ɨsaya yakaten yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd. 26Sɨ ra Rɨgamna B'ɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, sɨ ɨja ima mɨle taukanj dem rɨja na re mɨle aukɨto Nowam wɨnɨnd. 27Sɨ Nowam wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa b'ɨgaronj. Ɨ ɨngkek ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. 28Ɨ kwa Rɨgamna B'ɨga ma bibɨr wɨngɨrɨnd ɨja ima jɨ mɨle taukanj dem odede yɨpa wɨp rɨja na re mɨle aukɨto Lotɨmna bibɨr wɨngɨrɨnd re dɨde. Lotɨmna wɨnɨnd rɨga odede mɨle nat wekenonj opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ gasa imdand ɨ gasa b'asogand ɨ nangg ɨtotɨnd ɨ dɨde met orangand. 29Ajɨ onggɨt bibɨrɨnd re Lot Sodom taun yɨraronj, wul dɨmɨl dɨde masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda kɨma gasa salpa gɨmo ngɨndngɨnd kana piro pɨla ɨsokto wub kumb ke, ngɨrpu ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. 30Sɨ odede wɨp imemb mɨle taukanj onggɨt bibɨrɨnd rɨdenat ra Rɨgamna B'ɨga pɨta tainy dem. 31Sɨ onggɨt bibɨrɨnd yet ra ton ɨbɨm wɨmenam met papkak kumbɨnd, sɨ rada tina gasa met wɨngɨr wa im tekeny, ton goro kwa rapin dem onggɨtyam gasa imdam. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yet ra ɨbɨm dem sopapund, toda goro kwa rɨtend dem met wa tina gasa imdam. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. 32Sɨ wɨn nonyɨk b'amjina Lotɨmna kongga gatab! 33Ɨ yet ra tilenggyam yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar dadal edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar edamkis, ton ɨta tina yɨrkokar yilom omɨny dem. 34Kon wen wumɨr tamninyɨn. Onggɨt sɨwɨnyɨnd ra nɨmog rɨga yɨpaina darɨnd gɨlgɨl tegya dem, God yɨpand ɨta yii dem pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem. 35Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, God yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem.” 36(Awɨr e)+

37Ɨ Yesumna b'auyaena rɨgap Tin yerkito da, “Yonggyam! Rokatemb jɨ onggɨtyam mɨle tawɨk dem?” Ɨ Ton ten kikitum b'ɨsagɨka gatab tendam yɨt ke amninonj da, “Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndamima bobo taukanj.”